บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด  เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ ISO 15189,ISO 15190,LA มี ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพ ( Internal and External ) ที่น่าเชื่อถือ

   ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ได้นำระบบ Laboratory Information System (LIS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร รวมถึงการสอบถามรายงานผลการตรวจผ่านระบบ Internet ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการรายงานผลของศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ยิ่งขึ้น   ระบบควบคุมคุณภาพของกลุ่มงานเคมีคลินิก (Automate) ประกอบไปด้วยการทำ IQC และ EQA 

นโนบายคุณภาพ

     ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ลูกค้าด้วยความถูกต้องบนมาตราฐานวิชาชีพ โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิ่งส่งตรวจ การนัดหมายการตอบสนองและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างยิ่งยวด 

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  • ผลการตรวจวิเคราะห์ต้องได้ตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  • ลูกค้าต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ตรงตามเวลาที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้
  • ลูกค้าพึงพอใจต่อการตอบสนองด้านการบริการตามความคาดหวัง
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี กระบวนการ วิธีการตรวจวิเคราะห์และบุคลากร
  • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล
  • มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด
  • มุ่งเน้นการสร้างความผาสุกให้แก่พนักงานอย่างยั่งยืน

      Download Company Profile

เกี่ยวกับเรา
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ ISO 15189,ISO 15190,LA มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย

133/9 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 17 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 098-2490333 ต่อ 1 จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 17:00 น.
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หากท่านยอมรับ แสดงว่าท่านได้ให้ความยินยอมในคุกกี้ของเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา